www.force2020.hu

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, a kapcsolati űrlapot kitöltő
személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást
nyújthasson.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai
védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára,
amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

ÁLLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése
Név / cégnév: FORCE 2020 Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4286 Bagamér, Zrínyi utca 11.
Adószám: 29018659-2-09Cégjegyzékszám: 09 09 032421

Weboldal megnevezése, címe: www.force2020.hu

E-mail cím: force2020@gmailkft.com

Telefonszám: +36 70 743 0226

Telephely: 4286 Bagamér, Zrínyi utca 11.

 

ADATKEZELŐ IRÁNYELVEI
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a
személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös
figyelemmel az alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a
szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

ÜRLAP KITÖLTÉS
Weboldalunkon regisztráció nem történik, a kapcsolati űrlapon keresztül
megkapott személyes adatokat nem tároljuk, adatbázisban nem kezeljük, azok
megadását kizárólag kapcsolattartás vagy ajánlatadás céljából kérjük
felhasználóinktól. Az adatokat legfeljebb az email postafiókunkban tároljuk
levél formájában. Harmadik félnek semmilyen célú felhasználásra nem adjuk át,
nyilvánosságra nem hozzuk.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik
meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon
vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő
azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz
szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

MEGRENDELÉSEK
Weboldalunkon sem megrendelés, sem vásárlás NEM TÖRTÉNIK!

KÖZÖSSÉGI MÉDIA
A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon
keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési
lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók
tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a
felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter,
Pinterest stb.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások,
bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok,
blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.
A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a
felhasználó nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás
szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás
szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető
szabályozás szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető
szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

ADATKEZELÉSI JOGOK
A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy
cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen
forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30
napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát
módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül
intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön
kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A
zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok
tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül
megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk,
és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így
lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön
érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.